gkse ifjp; funs'kd eaMy izdk'ku cSLV izsfDVlsl lnL; la?k laidZ  
 
lgdkfjrk ds iqu% fojfpr fl¼kar
lEesyu o lsfeukj
vUrjkZ"Vªh; lEcU/
izys[ku dsUnz (MkWD;wesaVs'ku lsUVj)
vkokl lgdkfjrkvksa ij ekud dkuwu
vkokl lgdkfjrkvksa ij egRoiw.kZ ys[k
dkuwuh eqn~ns
,ulh,p,iQ cqysfVu
ckb&ykWt
flVhtu pkVZj
vkokl lgdkfjrkvksa ds ekud mifu;e
lwpuk dk vf/dkj
 
cSLV izsfDVlsl
 
lkekU; tu dks vkokl lgdkfjrkvksa ds dk;ksZ ds izfr lqpk: :i ls tkudkjh iznku djus vkSj vkokl lgdkfjrkvksa ds liQy lapkyu dh tkudkjh lnL;ksa rd igqapkus ds mn~ns'; ls ,ulh,p,iQ us ^cSLV izsfDVlsl bu gkmflax dksvkijsfVOt* uked y?kq iqfLrdk iwoZ esa izdkf'kr dh gSA bl izdk'ku esa lgdkjh vkokl vkanksyu dh >yd ds lkFk&lkFk jkT; Lrjh;] ftyk Lrjh; o izkFkfed Lrj ij dk;Zjr dqN liQy vkokl lgdkfjrkvksa dh xfrfof/;ksa ,oa miyfC/;ksa dh tkudkjh iznku dh xbZ gSA
 
   
 
 
 
Quick Links
Home | About Us | Publcations | Best Practices | Member Federations | Contact Us
Email us Helpline
nchf2001@gmail.com, nchf2001@yahoo.com 011-2649 0535 / 2649 1736
Follow us :
 
Powered by Hindsoft Technology