gkse ifjp; funs'kd eaMy izdk'ku cSLV izsfDVlsl lnL; la?k laidZ  
 
lgdkfjrk ds iqu% fojfpr fl¼kar
lEesyu o lsfeukj
vUrjkZ"Vªh; lEcU/
izys[ku dsUnz (MkWD;wesaVs'ku lsUVj)
vkokl lgdkfjrkvksa ij ekud dkuwu
vkokl lgdkfjrkvksa ij egRoiw.kZ ys[k
dkuwuh eqn~ns
,ulh,p,iQ cqysfVu
ckb&ykWt
flVhtu pkVZj
vkokl lgdkfjrkvksa ds ekud mifu;e
lwpuk dk vf/dkj
 
vkokl lgdkfjrkvksa ds fy;s HkwdEiksa ls lqj{kk ij fn'kk&funsZ'k
 
HkwdEiksa ds nkSjku tu&/u dh gkfu dk eq[; dkj.k vlqjf{kr Hkou gksrs gSaA rckgh (fouk'k) ds foLrkj dks de djus ds fy;s HkwdEijks/h fuekZ.k esa mi;ksxh mfpr dksM&izko/kuksa vkSj fn'kk funsZ'kksa ds vuq:i lqjf{kr Hkouksa dk fuekZ.k egRoiw.kZ gksrk gSA lgdkjh vkokl fuekZ.k dh ifj;kstuk fofHkUu ,tsafl;ksa ls fuekZ.k lkexzh dh vko';drk lfgr cgq?kVdh; gksrh gSA ,d egRoiw.kZ dne rduhdh fu;kstu dk gksrk gS ftlesa Hkou uD'kksa vkSj fMtkbuksa dk fuekZ.k Hkh fufgr gksrk gSA lkFk gh ykxr vkdyu rS;kj djus] vuqeksfnr fof'kf"V;ksa vkSj fMtkbu ds vuqlkj Hkou fuekZ.k ij ykxw LkHkh fu;eksa vkSj fofu;eksa dk ikyu Hkh djuk gksrk gSA

vLrq lHkh vkokl lgdkfjrkvksa vkSj muds 'kh"kZ la?kksa dks lqjf{kr Hkou fuekZ.k dks vklku cukus ds fy;s ,ulh,p,iQ us fuekZ.k lkexzh ,oa izkS|ksfxdh lao¼Zu ifj"kn (ch,eVhihlh) dh rduhdh lgk;rk ls ^HkwdEiksa ls lqj{kk fo"k; ij vkokl lgdkfjrkvksa ds fy;s fn'kk&funsZ'k* rS;kj fd;s gSaA
 
 
   
 
 
 
Quick Links
Home | ifjp; | izdk'ku | Best Practices | lnL; la?k | Contact Us
Email us Helpline
nchf2001@gmail.com, nchf2001@yahoo.com 011-2649 0535 / 2649 1736
 
 
Powered by Hindsoft Technology