gkse ifjp; funs'kd eaMy izdk'ku cSLV izsfDVlsl lnL; la?k laidZ  
 
lgdkfjrk ds iqu% fojfpr fl¼kar
lEesyu o lsfeukj
vUrjkZ"Vªh; lEcU/
izys[ku dsUnz (MkWD;wesaVs'ku lsUVj)
vkokl lgdkfjrkvksa ij ekud dkuwu
vkokl lgdkfjrkvksa ij egRoiw.kZ ys[k
dkuwuh eqn~ns
,ulh,p,iQ cqysfVu
ckb&ykWt
flVhtu pkVZj
vkokl lgdkfjrkvksa ds ekud mifu;e
lwpuk dk vf/dkj
 
vkokl lgdkfjrkvksa ij ekud dkuwu
 
vkokl lgdkfjrkvksa dh fo'ks"kKrk laca/h t:jrksa dks iwjk djus ds fy,] ,ulh,p,iQ us ,d ^ekMy dksvkijsfVo gkmflax lkslkbVht ykW* (ekud lgdkjh vkokl lfefr;ka dkuwu) dk elkSnk rS;kj fd;k Fkk ftldk fof/ ea=kky; vkSj rRdkyhu 'kgjh fodkl vkSj xjhch mi'keu ea=kky; us vuqeksnu fd;k FkkA ml ekud dkuwu dh izfr;ak lHkh jkT; ljdkjksa o la?k jkT; iz'kkluksa dks bl vuqjks/ ds lkFk Hksth xbZ Fkh fd os blds vk/kj ij] LFkkuh; n'kkvksa vkSj t:jrksa dks è;ku esa j[kdj vius&vius lgdkjh vkokl lfefr vf/fu;e cuk ysaA fnYyh] xksok] tEew ,aM d'ehj vkSj eè; izns'k dh jkT; ljdkjksa us vius&vius lgdkjh lfefr;ak vf/fu;eksa esa vkokl lgdkfjrkvksa gsrq fo'ks"k vè;k; 'kkfey dj fy;k gSA
   
 
 
 
Quick Links
Home | ifjp; | izdk'ku | Best Practices | lnL; la?k | Contact Us
Email us Helpline
nchf2001@gmail.com, nchf2001@yahoo.com 011-2649 0535 / 2649 1736
 
 
Powered by Hindsoft Technology