gkse ifjp; funs'kd eaMy izdk'ku cSLV izsfDVlsl lnL; la?k laidZ  
 
lgdkfjrk ds iqu% fojfpr fl¼kar
lEesyu o lsfeukj
vUrjkZ"Vªh; lEcU/
izys[ku dsUnz (MkWD;wesaVs'ku lsUVj)
vkokl lgdkfjrkvksa ij ekud dkuwu
vkokl lgdkfjrkvksa ij egRoiw.kZ ys[k
dkuwuh eqn~ns
,ulh,p,iQ cqysfVu
ckb&ykWt
flVhtu pkVZj
vkokl lgdkfjrkvksa ds ekud mifu;e
lwpuk dk vf/dkj
 
lgdkfjrk ds iqu% fojfpr fl¼kar
 
igyk fl¼kar % LoSfPNd vkSj [kqyh lnL;rk
lgdkfjrk,a LoSfPNd laLFkk,a gSa rFkk fcuk fdlh fyaxHksn] lkekftd] tkrh;] jktuSfrd o /kfeZd HksnHkko ds lHkh O;fDr;ksa ds fy, lqyHk gaS tks mudh lsokvksa dk ykHk ysuk pkgrs gSa rFkk lnL;rk dh ftEesaokfj;ak mBkus ds bPNqd gSaA
 
nwljk fl¼kar % yksdrkaf=kd lnL; fu;a=k.k
lgdkfjrk,a muds lnL;ksa }kjk fu;af=kr yksdrkaf=kd laLFkk,a gaS] tks mudh uhfr;ksa ds fu/kZj.k rFkk fu.kZ; ysus esa lfØ; #i ls Hkkx ysrs gSaA fuokZfpr izfrfuf/;ksa ds #i esa dk;Zjr L=kh o iq#"k lnL;rk ds izfr mRrjnk;h gksrs gSaA izk;ejh lgdkfjrkvksa esa lnL;ksa dks leku erkf/dkj (,d lnL;&,d er) izkIr gksrk gS rFkk vU; Lrjksa ij Hkh lgdkfjrkvksa dk xBu yksdrkaf=kd i¼fr ls fd;k tkrk gSA
 
rhljk fl¼kar % lnL;ksa dk vkfFkZd lg;ksx
lnL;ksa dk viuh lgdkfjrk dh iawth esa leku va'knku gksrk gS vkSj ml ij yksdrkaf=kd fu;a=k.k gksrk gSA ml iwath dk ,d va'k lkekU;r% lgdkfjrk dh lk>k lEifRr ds #i esa gksrk gSA lnL;ksa dks va'knk;h iwath ij] lnL;rk dh 'krZ ds ukrs] lkekU;r% lhfer {kfriwfrZ feyrh gSA vuqorhZ fdlh ,d ;k lHkh iz;kstuksa ds fy, lnL;x.k vf/'ks"k jkf'k dk fu;ru djrs gSa] ;Fkk lgdkfjrk ds fodkl] tks dnkfpr vkjf{kr fuf/ ds l`tu ls fd;k tkrk gS] ftldk ,d va'k vfuok;Zr% vfoHkkT; gksxk] lnL;ksa dks lgdkfjrk ds izfr dk;ZO;ogkjksa ds vuqikr esa ykHk iznku djus esa] rFkk lnL;ksa }kjk vuqeksfnr dk;kZs ds fuferA
 
pkSFkk fl¼kar % Lok;Rrrk vkSj Lok/hurk
lgdkfjrk,a Lok;Rr'kklh vkSj Lo;a lgk;rk laLFkk,a gSa vkSj lnL;ksa }kjk fu;af=kr gksrh gSaA vxj ljdkj lfgr fdlh vU; laLFkk ;k laxBu ls dksbZ djkj djuk gksrk gS] ;k ckßk L=kksrksa ls iwath tqVkuh gksrh gS] ogak os ,slk ,slh 'krksZ ij gh dj ldrh gSas fd mlls muds lnL;ksa dk yksdrkaf=kd fu;a=k.k lqfuf'pr gks rFkk lgdkfjrk dh Lok;Rrk dk;e jgsA
 
ikapok fl¼kar % f'k{k.k&izf'k{k.k RkFkk tkudkjh&izlj.k
lgdkfjrk,a vius lnL;ksa] fuokZfpr izfrfuf/;ksa] izcU/dksa rFkk deZpkfj;ksa dks bl izdkj f'kf{kr&izf'kf{kr djrh gSa] ftlls os viuh lgdkfjrk ds fodkl esa izHkkoh <ax ls ;ksxnku dj ldsaA os lgdkfjrk ds Lo#i vkSj ykHkksa ds ckjs esa vke turk dks] fo'ks"kr;k ;qokvksa dks tkudkjh dk izlj.k djrh gSaA
 
NBoka fl¼kar % lgdkfjrkvksa ds chp lg;ksx
lgdkfjrk,a LFkkuh;] {ks=kh;] jk"Vªh; vkSj vUrjkZ"Vªh; lgdkjh Lo:iksa ds lkFk rkyesy ds vuqlkj dk;Z djrs gq, vius lnL;ksa dh vf/d dkjxj <ax ls lsok dj ldrh gSa rFkk lgdkfjrk vfHk;ku dks etcwr djus esa viuk ;ksxnku dj ldrh gSaA
 
lkroka fl¼kar % leqnk; ljksdkj
lgdkfjrk,a lkekU;r% vius lnL;ksa }kjk vuqeksfnr uhfr;ksa ds }kjk vius leqnk;ksa ds lrr~ fodkl ds fy, dk;Z djrh gSaA
 
 
   
 
 
 
Quick Links
Home | ifjp; | izdk'ku | Best Practices | lnL; la?k | Contact Us
Email us Helpline
nchf2001@gmail.com, nchf2001@yahoo.com 011-2649 0535 / 2649 1736
 
 
Powered by Hindsoft Technology