gkse ifjp; funs'kd eaMy izdk'ku cSLV izsfDVlsl lnL; la?k laidZ  
 
lgdkfjrk ds iqu% fojfpr fl¼kar
lEesyu o lsfeukj
vUrjkZ"Vªh; lEcU/
izys[ku dsUnz (MkWD;wesaVs'ku lsUVj)
vkokl lgdkfjrkvksa ij ekud dkuwu
vkokl lgdkfjrkvksa ij egRoiw.kZ ys[k
dkuwuh eqn~ns
,ulh,p,iQ cqysfVu
ckb&ykWt
flVhtu pkVZj
vkokl lgdkfjrkvksa ds ekud mifu;e
lwpuk dk vf/dkj
 
izdk'ku
fcØh ds fy, ,ulh,p,iQ izdk'ku
Øe la izdk'ku: Price (Rs.)
1.
,ulh,p,iQ cqysfVu ,ulh,p,iQ cqysfVu] Hkkjrh; jk"Vªh; lgdkjh vkokl la?k (,ulh,p,iQ) dk f}Hkkf"kd (vaxzsth&fgUnh) ekfld izdk'ku gS ftlesa dkuwuh] rduhdh] foRrh;] laxBukRed igyqvksa vkSj fuekZ.k izkS|ksfxdh ds {ks=k esa uohure tkudkfj;ksa lfgr Hkkjr rFkk fons'kksa esa vkokl lgdkfjrkvksa ls lacaf/r vU; mi;ksxh tkudkjh ij fo[;kr lgdkjfon~ksa rFkk fo'kss"kKksa ds ys[k fn, tkrs gSa A bl cqysfVu dk mís'; Hkkjr ljdkj ds fofHkUu ljdkjh foHkkxksa] jkT; ljdkjksa vkSj vU; lacaf/r lkoZtfud rFkk lgdkjh {ks=kksa dh laLFkkvksa esa lwpuk dks dkjxj <ax ls igqapkuk gS A 4000/-*
2.
vkxsZukbts'ku ,aM eSustesaV vkWiQ gkmflax dksvkijsfVOl (5oka la'kksf/r laLdj.k] vxLr 2006) :Mk- ,e-,y-[kqjkuk }kjk jfpr ;g iqLrd] ,ulh,p,iQ ds dk;Zdkjh izeq[k ds :i esa muds O;kid vuqHkoksa dh ifj.kfr gS A blesa vkokl lgdkfjrkvksa ds xBu] ifj;kstukvksa dh ;kstuk vkSj fu"iknu] /u tqVkus] fu;eksa rFkk fofu;eksa] izca/u igyqvksa vkfn ij v|ru tkudkjh nh xbZ gSA ;g iqLrd vkokl lgdkfjrkvksa dks csgrj laxBukRed izca/ vkSj foRr ds ekeys esa Bksl ladYiukRed vk/kj rFkk O;kogkfjd tkudkjh lqyHk djkrh gSA Rs. 600/-
3.
jhfMaXl bu dksvkijsfVo gkmflax (la'kksf/r laLdj.k) ^jhfMaXl bu dksvkijsfVo gkmflax* izdk'ku Mk- ,e-,y-[kqjkuk] izcU/ funs'kd] ,ulh,p,iQ }kjk fofHkUu voljksa ij vUrjkZ"Vªh; lEesyuksa] jk"Vªh; lEesyuksa] jk"Vªh; nSfud lekpkj i=kksa vkSj vU; if=kdkvksa esa fn, x, fofHkUu ys[kksa vkSj isijksa dk ladyu gS A bl iqLrd esa izcU/u] foRr] fuekZ.k dh ubZ rduhdksa] ljdkjh uhfr;ksa vkSj Hkkjr rFkk ;wukbVsM fdaxMe (;wds) esa lgdkjh vkokl vkanksyu ds dk;Zdykiksa ds ckjs esa lHkh vko';d lwpuk,a cgqr vkd"kZd <ax ls nh xbZ gSa A ;g iqLrd vkokl lgdkfjrkvksa ls tqM+s lHkh yksxksa ds fy, cgqr mi;ksxh gSA Rs. 250/-
4.
lqizhe dksVZ vkWu gkmflax dksvkijsfVOl bl izdk'ku esa fofHkUu dkuwuh igyqvksa rFkk vkokl lgdkfjrk ls lacaf/r fofHkUu dkuwuksa ds fuoZpu laca/h xgu tkudkjh nh xbZ gS A Mk- ,e-,y-[kqjkuk] izcU/ funs'kd] ,ulh,p,iQ }kjk ladfyr bl iqLrd esa ekuuh; mPpre U;k;ky; }kjk vkokl lgdkfjrkvksa ls lacaf/r 1963 ls 2004 rd fn, x, egRoiw.kZ fu.kZ;ksa dks rFkk muesa fufgr eqn~nksa dks ljy <ax ls is'k fd;k x;k gS A Rs. 750/-
5.
VscYl vkWiQ bDosVsM baLVkyesaV~l: ;g vkokl lgdkfjrkvksa ds fy, ,d jsMh jsduj dh rjg gS rkfd foRrh; laLFkkuksa dks Hkqxrku okilh ds fy, lnL;ksa@vkokl lgdkfjrkvksa ls olwy dh tkus okyh jkf'k dh x.kuk dh tk lds A bl izdk'ku esa 475 ls vf/d lkjf.k;ka gSa ftlesa 5 ls ysdj 20 izfr'kr okf"kZd dh fofHkUu C;kt njksa ij 5 ls 22 o"kksZ rd Hkqxrku okilh dh vof/;ksa ds fy, ekfld] frekgh vkSj v/Zokf"kZd fd'rsa nh xbZ gSa ftUgsa dqy 558 i`"Bksa esa ysnj ckbaM fd;k x;k A Rs. 2,000/-
6.
;w ,aM ;ksj gkmflax dksvkijsfVo: lgdkjh vkokl vkanksyu ds cqfu;knh rF;ksa ls Hkkoh lnL;ksa dks voxr djkus ds fy, rS;kj dh xbZ ;g iqLrd] lnL; f'k{kk dk;ZØe ds izHkkfj;ksa ds fy, ,d xkbZM ds :i esa dke djrh gS A ;g iqLrd mu yksxksa ds fy, Hkh cgqr mi;ksxh gS tks vkokl lgdkfjrkvksa ds laxBu vkSj izac/u esa :fp j[krs gSa A 150/-
7.
fjiksVZ vkWiQ n desVh Vq LVMh izkWCyEl vkWiQ eSafVusal vkWiQ ,dkmUV~l vkWiQ izkbejh dksvkijsfVo lkslk;Vht: ;g fjiksVZ ,ulh,p,iQ }kjk fu;qDr lfefr }kjk fofHkUu jkT;ksa esa izkFkfed lgdkjh vkokl lfefr;ksa ds ys[kkvksa ds j[kj[kko dh iz.kkyh ds vè;;u ij vk/kfjr gS A blesa izkFkfed lgdkjh vkokl lfefr;ksa dh ys[kkadu iz.kkyh dks csgrj cukus ds fy, Hkkjr esa viuk, tkus okyh izfØ;k dks nq:Lr djus ds fy, mik; crk, x, gSa
Rs.50/-
8.
vkokl lgdkjh laLFkk,a & laxBu vkSj izcU/ (1999)
ys[kd % Jh ,l-,u-'kekZ] vè;{k] e-iz-jkT; lgdkjh vkokl la?k ,oa MkW- ,e-,y-[kqjkuk] izcU/ funs'kd] Hkkjrh; jk"Vªh; lgdkjh vkokl la?k
Rs. 300/-
9.
vkokl lgdkfjrkvksa dk laxBu vkSj izcU/ (2008) ys[kd % MkW- ,e-,y-[kqjkuk] izcU/ funs'kd] Hkkjrh; jk"Vªh; lgdkjh vkokl la?k
Rs.600/-
10.
gkbZ dksV~Zl vkWu gkmflax dksvkijsfVOl
bl izdk'ku esa fofHkUu mPp&U;k;ky;ksa ds 48 fu.kZ;ksa vkSj ftyk] jkT; rFkk jk"Vªh; Lrj ds daT;wej iQksjeksa ds 13 fu.kZ;ksa dks 333 i`"Bksa esa ysnj ckabM fd;k x;k gS A blesa izR;sd ekeys esa fufgr dkuwuh eqn~nksa rFkk mPp&U;k;ky;@daT;wej iQksjeksa ds erksa dks ljy <ax ls izLrqr fd;k x;k gS A pwafd ;s fu.kZ; vkokl lgdkfjrkvksa ls lacaf/r gSa blfy, ;g izdk'ku fofHkUu dkuwuh tfVyrkvksa dks le>us ds fy, vkokl lgdkfjrkvksa ds fy, cgqr mi;ksxh gks ldrk gS rFkk lh/s eqdnesckth esa my>us dh ctk, bu eqn~nksa dks lqy>kus esa mudh enn dj ldrk gSA
Rs.1,200/-
11.
us'kuy daT;wej fMLI;wV~l fjMªsly deh'ku vkWu gkmflax dksvkijsfVOl
Mk- ,e-,y-[kqjkuk] izcU/ funs'kd] ,ulh,p,iQ }kjk ladfyr bl iqLrd esa us'kuy daT;wej fMLI;wV~l fjMªsly deh'ku ds 26 fu.kZ;ksa dks 157 i`"Bksa esa gkMZ ckabM fd;k x;k gS A blesa izR;sd fu.kZ;] fufgr eqn~ns rFkk ml ij deh'ku dk er rFkk us'kuy deh'ku dk fu.kZ; Hkh ljy :i ls fn;k x;k gSA
Rs.200/-
12.
xkbMykbUl iQkWj ,iQhf'k,aV eSustesaV vkWiQ gkmflax dksvksijsfVOl
Mk- ,e-,y-[kqjkuk] izcU/ funs'kd] ,ulh,p,iQ }kjk jfpr ;g izdk'ku lnL;ksa] Hkkoh lnL;ksa rFkk fuokZfpr izfrfuf/;ksa ds ykHk gsrq fudkyk x;k gS rkfd ns'kHkj esa okLrfod lgdkfjrkvksa dh ubZ ih<+h o J`a[kyk cus tks lgh ek;uksa esa dsoy lnL;ksa }kjk izeksV dh xbZ] muds LokfeRo okyh vkSj yksdrkaf=kd <ax ls izcaf/r gksaA
Rs. 100/-
13.
vki vkSj vkidh vkokl lgdkfjrk
ys[kd % Mk- ,e-,y-[kqjkuk] izcU/ funs'kd] Hkkjrh; jk"Vªh; lgdkjh vkokl la?k
Rs.150/-
14.
tEew ,oa d'ehj lgdkjh lfefr;ka vf/fu;e] 1989 ij desaVªh
ys[kd % Jh ch-,l-eUgkl] mikè;{k ,oa Mk ,e-,y-[kqjkuk] izcU/ funs'kd] Hkkjrh; jk"Vªh; lgdkjh vkokl la?k
Rs.1200/-
* ykbiQ esEcjf'ki (vkthou lnL;rk)
uksV % iqLrdksa dh mi;qZDr dherksa esa iSafdax vkSj Mkd 'kqYd 'kkfey gS A
 
,ulh,p,iQ cqysfVu vkthou lnL;rk gsrq izi=k
    fnukad-------------------------------------

laiknd]
,ulh,p,iQ cqysfVu
Hkkjrh; jk"Vªªh; lgdkjh vkokl la?k]
6,@6 lhjh iQksVZ baLVhV~;w'kuy ,fj;k]
vxLr Økafr ekxZ]
ubZ fnYyh & 110049

   
     

egksn;]

   

d`i;k ,ulh,p,iQ cqysfVu dh vkthou lnL;rk ds :i esa esjh@gekjh lnL;rk----------------------------ls ntZ djsaA eSa@ge ,ulh,p,iQ cqysfVu dh vkthou lnL;rk ds fy,  :i;s 4]000@& (:i;s pkj gtkj ek=k)dh jkf'k fMekaM MªkÝV@psd la[;k-------------------------fnukad-----------------ds }kjk Hkkjrh; jk"Vªh; lgdkjh vkokl la?k ds i{k esa vyx ls@lkFk esa Hkst jgk gWaw@jgs gSaA

 
uke - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
irk - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hkonh;
 
 
 
   
 
 
 
Quick Links
Home | ifjp; | izdk'ku | Best Practices | lnL; la?k | Contact Us
Email us Helpline
nchf2001@gmail.com, nchf2001@yahoo.com 011-2649 0535 / 2649 1736
 
 
Powered by Hindsoft Technology