gkse ifjp; funs'kd eaMy izdk'ku cSLV izsfDVlsl lnL; la?k laidZ  
 
lgdkfjrk ds iqu% fojfpr fl¼kar
lEesyu o lsfeukj
vUrjkZ"Vªh; lEcU/
izys[ku dsUnz (MkWD;wesaVs'ku lsUVj)
vkokl lgdkfjrkvksa ij ekud dkuwu
vkokl lgdkfjrkvksa ij egRoiw.kZ ys[k
dkuwuh eqn~ns
,ulh,p,iQ cqysfVu
ckb&ykWt
flVhtu pkVZj
vkokl lgdkfjrkvksa ds ekud mifu;e
lwpuk dk vf/dkj
 
vUrjkZ"Vªh; lEcU/
 
Hkkjrh; jk"Vªh; lgdkjh vkokl la?k ds Hkkjr rFkk vU; ns'kksa esa dk;Zjr vUrjkZ"Vªh; lgdkjh laxBuksa ds lkFk lkSgkniw.kZ laca/ gaSA vUrjkZ"Vªh; laca/@laidZ izk;% lsfeukjksa] odZ'kkiksa] vè;;u nkSjk rFkk vU; egRoiw.kZ cSBdksa esa Hkkx ysdj@Hkkxhnkjh fuHkkdj lgdkjh vkanksyu ds izlax esa foRr iks"k.k] laLFkk fodkl] izcU/u] fdiQk;rh Hkou fuekZ.k rduhdksa rFkk lwpuk@vkadM+ksa ds vknku&iznku ds ekè;e ls dk;e fd, tkrs gSaA
 
   
 
 
 
Quick Links
Home | ifjp; | izdk'ku | Best Practices | lnL; la?k | Contact Us
Email us Helpline
nchf2001@gmail.com, nchf2001@yahoo.com 011-2649 0535 / 2649 1736
 
 
Powered by Hindsoft Technology